Học bảng chữ cái tiếng Đức

Bảng chữ cái tiếng Đức gồm 30 chữ cái, trong đó có 26 chữ cái La tinh thường dùng, 3 chữ nguyên âm bị biến đổi (ä, ö, ü) và 1 dấu ngoại lệ: ß. ...

Xem thêm